VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ Č. 1/2021

VE SPOLEČNOSTI FAMILY MARKET s.r.o.

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1      Pořadatelem soutěží je společnost Family Market s.r.o., IČO: 45275769, se sídlem: Březhradská 148/3, Březhrad, 503 32 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35234 (dále „Pořadatel“), web: https://www.familymarket.cz/.

1.2      Pravidly se rozumí tato Pravidla soutěží (dále „Pravidla“).

1.3      Soutěží se pro účely těchto Pravidel rozumí jakákoli soutěž organizovaná a vyhlašovaná Pořadatelem, a to včetně soutěže pořádané Pořadatelem na sociálních sítích s názvy „FACEBOOK“ a „INSTAGRAM“ (společně dále „sociální sítě“ nebo samostatně „sociální síť“) (dále „Soutěž“).

1.4      Tato Pravidla jsou všeobecnými pravidly Pořadatele pro pořádání Soutěží, která se uplatní vždy spolu s individuálními podmínkami konkrétní Soutěže vyhlášené Pořadatelem (dále „Individuální podmínky“).

1.5      Individuální podmínky jsou vždy uvedeny v případě Soutěže:

 1. probíhající na sociální síti v konkrétním příspěvku Pořadatele na příslušné sociální síti, kterým je Soutěž vyhlášena.
 2. neprobíhající na sociální síti na webových stránkách Pořadatele.

1.6      V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají Individuální podmínky přednost před Pravidly.

1.7      Vyhlášení Soutěže je zcela na uvážení Pořadatele, a pořadatel není povinen Soutěž vyhlásit.

1.8      Účastí v Soutěži Soutěžící potvrzuje znalost těchto Pravidel a Individuálních podmínek a pravidel Soutěže, souhlasí s jejich zněním, a zavazuje se jimi řídit.

 

2. SOUTĚŽ

2.1      Do Soutěže se mohou zapojit pouze Soutěžící specifikovaní v čl. 3.1 těchto Podmínek.

2.2      Soutěž je vyhlášena Pořadatelem v případě Soutěže:

 1.  probíhající na sociální síti prostřednictvím příslušného účtu Pořadatele na příslušné sociální síti.
 2.  neprobíhající na sociální síti jiným způsobem, např. vyhlášením soutěže v katalogu Pořadatele nebo na webových stránkách Pořadatele či v e-shopu Pořadatele.

2.3      Doba trvání Soutěže je vždy vymezena Pořadatelem v Individuálních podmínkách. Pořadatel vždy uvede den, kterým Soutěž končí, a to uvedením dne, měsíce a roku.

2.4      Soutěž, pokud taková Soutěž probíhá na příslušné sociální síti, je vždy vyhlášena Pořadatelem prostřednictvím příslušného účtu Pořadatele na příslušné sociální síti.

2.5      Soutěž, která byla vyhlášena Pořadatelem na jedné ze sociálních sítí, se koná vždy na té sociální síti, na které byla vyhlášena, a Soutěžící specifikovaní v čl. 3.1 těchto Podmínek se mohou takové Soutěže účastnit pouze prostřednictvím účtu na sociální síti, na které byla Soutěž vyhlášena.

 

 

3. PODMÍNKY ÚČASTI

3.1      Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba, která není podnikatelem, má vytvořený aktivní účet na příslušné sociální síti (v případě že je Soutěž vyhlášena Pořadatelem na sociální síti), a současně nejpozději v den zapojení se do Soutěže způsobem dle Pravidel a dle Individuálních podmínek dosáhla věku 18 let, a která má doručovací adresu na území České republiky (dále „Soutěžící“).

3.2      Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.3      Z účasti v Soutěži může být rozhodnutím Pořadatele vyloučen Soutěžící, který v souvislosti se svou účastí v Soutěži:

 1. Jakýmkoli způsobem poškozoval a/nebo poškozuje Pořadatele, osoby s Pořadatelem propojené ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOK“), či kteroukoliv jinou osobu podílející se na organizování a pořádání Soutěže;
 2. Porušuje, obchází nebo zneužívá tato Pravidla a/nebo Individuální podmínky Soutěže; a/nebo
 3. Porušuje či ohrožuje práva a právem chráněné zájmy Pořadatele či třetích osob, či jedná v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či v rozporu s dobrými mravy.

3.4      V případě, že se Soutěže zúčastní osoba uvedená v bodech 3.2 a/nebo 3.3 tohoto článku Pravidel a v Soutěži vyhraje, resp. splní podmínky pro získání ceny v souladu s Pravidly a Individuálními podmínkami, nebude jí cena odevzdána. V takovém případě platí, že výhru získává další Soutěžící, který splňuje veškeré podmínky stanovené Pravidly a Individuálními podmínkami, když případně se postup určení výherce opakuje až do doby určení výherce, který splňuje veškeré podmínky dle Pravidel a Individuálních podmínek.

 

4. ÚČAST V SOUTĚŽI

4.1      Soutěžící se do Soutěže zapojí způsobem definovaným v Individuálních podmínkách, kterým může být zejména:

 1. zaslání emailu Soutěžícím s obsahem dle Individuálních podmínek na emailovou adresu uvedenou Pořadatelem;
 2. přidání jednoho nezeditovaného komentáře s předpokládaným obsahem pod určený příspěvek Pořadatele na sociální síti;
 3. označení určeného příspěvku Pořadatele tlačítkem „To se mi líbí“ („Like“);
 4. přidání, resp. nahrání či zaslání obsahu, zejména fotografie či videa, prostřednictvím příspěvku na sociální síti pod určeným příspěvkem Pořadatele či na profilu Pořadatele.

4.2      Soutěžící se může v rámci jedné vyhlášené Soutěže účastnit pouze jednou, a má nárok pouze na jednu výhru. V případě, že se Soutěžící v rozporu s předchozí větou tohoto bodu Pravidel zúčastní Soutěže vícekrát, resp. zejména přidá opakovaně příspěvek s předpokládaným obsahem a podobně, bude se takový Soutěžící účastnit Soutěže pouze jednou, a to na základě té skutečnosti, kterou se do Soutěže zapojil nejdříve.

4.3      Pokud Soutěžící v případě Soutěže probíhající na sociální síti odstraní anebo zedituje příspěvek, kterým se do Soutěže zapojil, tak, že zejména změní či upraví jeho obsah, např. za účelem opravy či úpravy své předchozí odpovědi, tipu či výběru, je z konkrétní Soutěže vyřazen.

4.4      Poskytnutím fotografií, videí, textů a/nebo jiných příspěvků (dále společně „Soutěžní Příspěvek“) do Soutěže Soutěžící potvrzuje a prohlašuje, že tyto jsou výlučně jeho vlastním dílem, a Soutěžící odpovídá za to, že poskytnutím Soutěžního Příspěvku do Soutěže nejsou porušena autorská nebo jiná práva třetích osob, a že nejsou porušeny obecně závazné právní předpisy.

V případě nepravdivosti uvedeného prohlášení anebo v případě, že poskytnutím Soutěžních Příspěvků do Soutěže jsou porušena práva třetích osob a/nebo obecně závazné právní předpisy, je Pořadatel oprávněn Soutěžícího ze Soutěže vyloučit a v případě, že již byla takovému Soutěžícímu předána výhra, je Pořadatel oprávněn žádat její vrácení; tím není dotčena odpovědnost Soutěžícího k náhradě újmy Pořadateli anebo třetím osobám, a ani odpovědnost Soutěžícího dle obecně závazných právních předpisů.

4.5      Pokud není v Individuálních podmínkách výslovně uvedeno jinak, nesmí fotografie ani videa, kterými se konkrétní Soutěžící do Soutěže zapojil, jakkoliv zachycovat podobu člověka či projevy člověka osobní povahy.

 

5. VÝHRA

5.1      Výhra či výhry, které je v rámci Soutěže možné získat, budou vždy uvedeny v Individuálních podmínkách.

5.2      Výherce Soutěže bude určen způsobem uvedeným v Individuálních podmínkách, přičemž výherce může být v návaznosti na způsob zapojení se do Soutěže určen např.:

 1. osem (např. v případě Soutěže založené na označení příspěvku tlačítkem „To se mi líbí“, nebo např. v případě soutěže založené na zaslání emailu Soutěžícím s obsahem dle Individuálních podmínek);
 2. výběrem Pořadatele (např. v případě Soutěže založené na přidání nejoriginálnější fotografie či videa splňujícího kritéria Pořadatele);
 3. dle pořadí Soutěžícího (např. v případě Soutěže s přidáním komentáře se správnou odpovědí);
 4. dle přesnosti odhadu (např. v případě Soutěže s tipem či odhadem počtu).

5.3      Určení způsob výběru výherce v jednotlivých Soutěžích je plně na úvaze Pořadatele, a Pořadatel jej vždy určí nejpozději v okamžik vyhlášení Soutěže v Individuálních podmínkách, kterými Soutěž vyhlásil. Způsoby určení výherce uvedené v bodě 5.2 písm. a) až d) těchto Pravidel slouží pouze pro představu Soutěžících, a nepředstavují uzavřený výčet.

5.4      Pořadatel vybere a vyhlásí výherce Soutěže nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne skončení Soutěže uvedeného v Individuálních podmínkách.

5.5      Pořadatel vyhlásí jméno výherce Soutěže nejpozději ve lhůtě dle bodu 5.4 tohoto článku Pravidel v případě Soutěže:

 1. probíhající na sociální síti prostřednictvím účtu Pořadatele na příslušné sociální síti, na které byla Soutěž vyhlášena, a rovněž zveřejní jméno výherce v příspěvku, kterým byla Soutěž vyhlášena, přičemž bude výherce vyzván ke kontaktování Pořadatele prostřednictvím privátní zprávy na příslušné sociální síti.
 2. neprobíhající na sociální síti na webových stránkách Pořadatele https://www.familymarket.cz/.

 

5.6      Výherce Soutěže je povinen kontaktovat Pořadatele v případě Soutěže:

 1. probíhající na sociální síti privátní zprávou na příslušné sociální síti na základě výzvy dle bodu 5.5 písm. a) těchto Pravidel nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne vyhlášení výherce Soutěže dle bodu 5.5 písm. a) těchto Pravidel. V případě, že tak neučiní, propadá výhra Pořadateli.V privátní zprávě musí výherce současně sdělil Pořadateli informace potřebné pro odeslání výhry výherci, jako svou doručovací adresu, či případně svou emailovou adresu (především v případě nehmotné výhry – např. pokud je výhrou slevový kupón/kód na nákup zboží u Pořadatele).
 2. neprobíhající na sociální síti emailem na emailovou adresu Pořadatele uvedenou v Individuálních podmínkách nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne vyhlášení výherce Soutěže dle bodu 5.5 písm. b) těchto Pravidel. V případě, že tak neučiní, propadá výhra Pořadateli. V emailu musí výherce současně sdělil Pořadateli informace potřebné pro odeslání výhry výherci, jako svou doručovací adresu, či případně svou emailovou adresu (především v případě nehmotné výhry – např. pokud je výhrou slevový kupón/kód na nákup zboží u Pořadatele).

5.7      Výhru zašle Pořadatel výherci Soutěže nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne, kdy se výherce přihlásil o výhru postupem dle čl. 5.6 těchto Pravidel.

5.8      Soutěžící svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry Pořadatel zveřejní v případě Soutěže:

 1. probíhající na sociální síti jeho jméno a příjmení, případně přezdívku a odkaz na jeho účet na sociální síti ve spojení s informací o výhře, kterou Soutěžící získal, a to na sociální síti na které Soutěž probíhala a na webových stránkách Pořadatele.
 2. neprobíhající na sociální síti jeho jméno a příjmení ve spojení s informací o výhře, kterou Soutěžící získal, a to v katalogu Pořadatele a na webových stránkách Pořadatele.

 

6         PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

6.1      Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit či jednostranně změnit či doplnit její pravidla včetně Individuálních podmínek, a to i bez udání důvodu s účinností od okamžiku zveřejnění nového znění Pravidel či Individuálních podmínek v případě Soutěže:

 1. probíhající na sociální síti na příslušném profilu Pořadatele na příslušné sociální síti.
 2. neprobíhající na sociální síti na webových stránkách Pořadatele.

6.2      Pořadatel je oprávněn dle svého uvážení užít Soutěžní Příspěvek Soutěžících v jakékoliv formě, jakýmkoliv způsobem a jako celek nebo i jen částečně.

6.3      Soutěžící svou účastí v Soutěži poskytuje Pořadateli výhradní oprávnění k výkonu práva Soutěžní Příspěvek užít (dále „Licence“) v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, územně, množstevně a časově neomezeně, a to bezúplatně. Pořadatel může oprávnění tvořící součást Licence poskytnout třetí osobě zcela nebo z části. Pořadatel může Licenci postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. Licenci není Pořadatel povinen využít.

6.4      Soutěžící dále svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že Pořadatel je rovněž oprávněn využívat obsah příspěvku či soutěžního emailu, včetně případně sdílených fotografií, videí či textů, kterým se Soutěžící do Soutěže zapojil, také k propagačním a marketingovým účelům.

6.5      Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím zasílání výherci Soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, emailem, či jinak.

6.6      Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, za rychlost připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, nebo s jejich dostupností pro Soutěžící, ani neodpovídá za poškození a škodu na zařízení Soutěžících či dalších osob v souvislosti s jejich účastí v Soutěži či se získáním či přípravou podkladů pro Soutěž či v rámci Soutěže.

6.7      Pořadatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání Soutěže i po jejím skončení kontrolovat splnění všech podmínek pro účast Soutěžícího v Soutěži.

6.8      Pořadatel je oprávněn rozhodnout o vyloučení kteréhokoliv Soutěžícího, který porušuje Pravidla Soutěže či Individuální podmínky, a to zejména v případech uvedených v bodech 3.3, 3.4, a/nebo 6.9 těchto Pravidel, a to bez nároku na náhradu nákladů či újmy, která by mohla vyloučením Soutěžícímu případně vzniknout.

6.9      Pořadatel je oprávněn dále vyřadit ze Soutěže zejména Soutěžícího, jehož příspěvek či email či jiný způsob, kterým se do Soutěže zapojil:

 1. neodpovídá zadanému tématu Soutěže a/nebo Individuálním podmínkám;
 2. obsahuje prvky násilí, rasismu, xenofobie či pornografické prvky, obsahuje vulgarismy, či je jiným způsobem v rozporu s dobrými mravy anebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
 3. je způsobilý poškodit dobré jméno, obchodní firmu, ochrannou známku Pořadatele nebo osob s Pořadatelem propojených ve smyslu ustanovení § 74 ZOK, či kterýchkoliv jiných osob podílejících se na organizaci a pořádání Soutěže;
 4. je v rozporu s těmito Pravidly a/nebo v rozporu s Individuálními podmínkami.

6.10    O případných námitkách či stížnostech Soutěžících v souvislosti se Soutěží rozhoduje Pořadatel, stejně tak jako v případě jakýchkoliv nesrovnalostí. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností dle vlastního uvážení posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou.

6.11    Námitky proti průběhu Soutěže či stížnosti jsou Soutěžící oprávněni zaslat písemně na adresu sídla Pořadatele, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne skončení příslušné Soutěže. V uvedené lhůtě musí být námitka Pořadateli doručena. K opožděně podaným námitkám či stížnostem se nepřihlíží. Rozhodnutí Pořadatele o námitce či stížnosti je konečné.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1      Pořadatel Soutěže je současně správcem osobních údajů Soutěžících, kteří se zapojí do Soutěže, a za tímto účelem poskytnou své osobní údaje, které jsou pro účast v Soutěži nezbytné. Poskytnutí osobních údajů je pro účast Soutěžícího v Soutěži nutnou podmínkou.

7.2      Zpracování osobních údajů Soutěžících je nezbytné pro realizaci Soutěže Pořadatelem, když v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále „Nařízení EU“), se jedná o zpracování, které je nebytné pro splnění Soutěže Pořadatelem. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

7.3      Pořadatel, jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje Soutěžících za účelem organizace Soutěže, realizace Soutěže, vyhodnocení Soutěže, vyhlášení výsledků Soutěže, a rozeslání výher, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů, a dále po dobu 90 dnů poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel a Individuálních podmínek. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly Soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány po dobu 5 let od ukončení Soutěže.

7.4      Osobní údaje Soutěžících zpracovává Pořadatel v rozsahu, ve kterém mu byly pro účely realizace Soutěže poskytnuty, a zpracovává tedy v případě Soutěže:

 1. probíhající na sociální síti jméno a příjmení Soutěžících, případně jejich přezdívku na sociální síti, odkaz na jejich účet na sociální síti a sdělenou doručovací adresu či emailovou adresu Soutěžících, a případně též sdílenou fotografii či video.
 2. neprobíhající na sociální síti jméno a příjmení Soutěžících, sdělenou doručovací adresu a emailovou adresu Soutěžících, a případně též zaslanou fotografii či video.

7.5      V souvislosti se zpracováváním osobních údajů mají dle Nařízení EU Soutěžící právo zejména na:

 1. přístup k osobním údajům - Soutěžící má právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na žádost Soutěžícího poskytne Pořadatel kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu.
 2. opravu osobních údajů - Soutěžící má právo na opravu změněných osobních údajů (nebo zjištěných nesprávně uváděných údajů z jakéhokoliv jiného důvodu). Opravu provede Pořadatel poté, co bude moci změněné údaje ověřit (např. z nového dokladu totožnosti).
 3. výmaz osobních údajů - Soutěžící má právo na výmaz svých osobních údajů, které by Pořadatel zpracovával neoprávněně.
 4. omezení zpracování osobních údajů - Soutěžící má právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení EU (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).
 5. přenositelnost osobních údajů - Soutěžící má právo na to, aby mu Pořadatel poskytl automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, aby tyto údaje předal jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
 6. odvolání uděleného souhlasu - Pokud Soutěžící udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, má právo tento souhlas kdykoliv odvolat
 7. nebýt předmětem automatizovaného rozhodování - Soutěžící má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které by pro Soutěžícího mělo právní účinky nebo by se Soutěžícího významně dotýkalo.
 8. námitku - Soutěžící má právo vznést námitku, pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu Pořadatele (obhajoba právních nároků).
 9. podání stížnosti - Soutěžící má právo kdykoliv se obrátit na Pořadatele se svou stížností, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, či požádat o soudní ochranu.

7.6      Práva a stížnosti týkající se zpracování osobních údajů může Soutěžící uplatnit u Pořadatele prostřednictvím emailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

7.7      Veškeré osobní údaje uvedené v čl. 7.4 těchto Podmínek mohu být případně zpracovávány marketingovou společností pověřenou Pořadatelem pořádáním Soutěže, jakožto zpracovatelem osobních údajů.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1      Soutěž pořádaná Pořadatelem, pokud probíhá na sociální síti, není žádným způsobem organizována, sponzorována, spravována ani přidružena k žádné ze sociálních sítí, tedy ani k sociální sítí FACEBOOK ani INSTAGRAM, a provozovatelé těchto sociálních sítí za Soutěž a její průběh nenesou žádnou odpovědnost.

8.2      Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že Soutěž je plně organizována Pořadatelem a Pořadateli rovněž poskytuje veškeré informace poskytnuté v souvislostí s účastí v Soutěži. Soutěž, pokud probíhá na sociální síti, není žádným způsobem spojena se společností Facebook, Inc., ani se společností Facebook Ireland Ltd či Instagram, LLC ani s jinou dceřinou společností uvedených společností případně provozující sociální sítě.

8.3      Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli Soutěže.

8.4      Úplné, platné a účinné znění pravidel Soutěže vždy Pořadatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na příslušné sociální síti (pokud Soutěž probíhá na sociální síti), nebo na webových stránkách Pořadatele (pokud Soutěž neprobíhá na sociální síti).

8.5      Pravidla a právní vztahy vzniklé v souvislosti se Soutěží se řídí právním řádem České republiky. K řešení sporů souvisejících se Soutěží a s účastí Soutěžících v Soutěží, jsou příslušné soudy České republiky.

8.6      Případné vyobrazení výher nemusí přesně odpovídat jejich skutečné podobě.

 

V Březhradu dne 15. 03. 2021